Artikel 3 – Belang van het Kind


Lid 1 Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

Lid 2 De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

Lid 3 De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.

 

Kern

Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan.

 

Toelichting

In alle beslissingen die genomen worden over kinderen, ongeacht of het gaat om een beslissing over een individueel kind of over een groep kinderen, moet het belang van het kind een eerste overweging vormen. Ook maakt het niet uit wie de beslissing neemt, of dat nou de overheid is, een ouder, een leerkracht, een instelling of een rechter. Wanneer de ouders van het kind of anderen die verantwoordelijk zijn, hun verplichtingen niet nakomen, moet de overheid het kind voorzien van de nodige zorg. De overheid heeft de plicht het welzijn van alle kinderen te bevorderen en moet er dan ook op toezien dat er voorzieningen zijn om dat te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen van jeugdhulp, onderwijs en naschoolse opvang. Ook moet de overheid ervoor zorgen dat deze voorzieningen voldoen aan alle wettelijke eisen, bijvoorbeeld eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en geschiktheid van personeel.

Het begrip ‘belang van het kind’ is natuurlijk een multidimensionaal begrip. Je kan het op verschillende manieren invullen, en dat gebeurt ook. Uitgangspunt is evenwel dat er bij de beantwoording van de vraag ‘wat is in het belang van het kind’, wordt gekeken naar de overige rechten uit het verdrag. Die geven goede aanwijzingen over wat in het algemeen in het belang van een kind is. Zoals het belang van ieder kind om zich te ontwikkelen door te kunnen leren en spelen. Het belang van ieder kind om niet mishandeld of uitgebuit te worden. Om bij ouders en familie te kunnen opgroeien. En uiteraard is één van de belangrijkste criteria om te bepalen ‘wat in het belang is van het kind’ gekoppeld aan het recht van het kind om gehoord te worden, en dus om zelf aan te geven wat het kind belangrijk vindt.

Het VN-Kinderrechtencomité heeft in General Comment nr. 14, uitgebreid uitgelegd hoe artikel 3 (belang van het kind) moet worden geïnterpreteerd en nageleefd.

 

General Comment nr. 14: Over het belang van het kind

Eén van de meest complexe begrippen – en tegelijkertijd één van de meest essentiële basisprincipes – uit het Kinderrechtenverdag is het begrip ‘belang van het kind’. In artikel 3 van het verdrag staat dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop moet staan. In dit General Comment wordt geen poging gedaan te definiëren wat het beste is voor het kind, maar worden handvaten gegeven welke mogelijkheden je hebt om te beoordelen en vast te stellen wat in het belang van het kind is. Het beoordelen van wat in het belang van het kind is, is niet alleen nodig bij besluiten in strikte zin, maar ook voor alle beslissingen, handelingen, gedragingen, voorstellen, diensten, procedures en onthoudingen die in een land aan de orde zijn.

Bovendien is niet alleen de centrale overheid gehouden om het belang van het kind op deze manier af te wegen, ook lokale overheden, maatschappelijke instellingen en organisaties, de rechtspraak en andere autoriteiten die zich bezighouden met kinderen, moeten zich houden aan het belang van het kind en dat zorgvuldig wegen. Het doel van de General Comment is om verandering aan te brengen in de houding van overheidsinstellingen, bedrijven, organisaties en ouders/zorgverleners zodat kinderen worden gezien als houders van universele, ondeelbare rechten. Het Comité benadrukt dat het belang van het kind een complex begrip is dat in samenhang met alle andere bepalingen van het Kinderrechtenverdrag gezien moet worden. Bovendien dient het altijd op het niveau van het individuele kind beoordeeld te worden. Het Comité geeft een uitgebreid overzicht van de reflecties en overwegingen die meegenomen dienen te worden bij de beoordeling van de vraag wat in het belang van het kind is.

Daarnaast wijst het Comité op specifieke beschermingsprocedures en waarborgen waarmee rekening gehouden moet worden. Zoals het recht van ieder kind om gehoord te worden, een eigen mening te mogen geven en dat ook naar die mening geluisterd moet worden: dat dit recht op participatie belangrijk is om vast te stellen wat in ieder specifiek geval in het belang is van ieder specifiek kind.

Ook vraagt het Comité aandacht voor het feit dat kinderen een andere tijdsbeleving kunnen hebben dan volwassenen en dat vertragingen in procedures nadelige effecten kunnen hebben voor de ontwikkeling of voor het welbevinden van het kind. Daarom dienen procedures of processen die van invloed zijn op kinderen prioriteit te krijgen en in een kortst mogelijke tijd afgerond te worden. Bovendien heeft het kind er recht op om zijn zaak behandeld te zien door een professional die kennis heeft van de ontwikkeling van kinderen, en die kan bepalen wat in het belang van het kind is.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 14.

Bron: kinderrechten.nl

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.