Artikel 5: Rol van ouders bij ontwikkeling kind

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.

 

Kern

Ouders of andere wettelijke verantwoordelijken hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. De overheid moet dit respecteren en hierin ondersteuning bieden.

 

Toelichting

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen. En wel zodanig dat die zorg, begeleiding en opvoeding in lijn is met de rechten van het kind. De overheid dient de rechten en verantwoordelijkheden van ouders te respecteren. Ook moet de overheid de ouders passende bijstand verlenen bij het invullen van die verantwoordelijkheid en het kunnen uitoefenen van de ermee verbonden taken. Van belang is dat de overheid ervoor zorgt dat ouders toegang hebben tot voorzieningen en diensten voor hun kinderen. Als ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen moet de overheid het kind helpen en op een passende manier opvangen. Het begrip ouders moet hier niet te nauw worden opgevat: het kan zijn dat een ander dan de biologische ouder wettelijk gezien verantwoordelijk is voor het kind, zoals een voogd.

Het bovenstaande betekent dat de overheid niet overal bij hoort in te grijpen: het is in eerste instantie aan ouders om een kind groot te brengen. De overheid past hierin een ondersteunende, faciliterende en dienende rol. Soms is het echter toch nodig om van overheidswege bemoeienis te hebben of zelfs in te grijpen in de leef- en opvoedsituatie van een kind. Echter ook in dat geval, bijvoorbeeld als  er door de rechter een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, mag niet opeens voorbij worden gegaan aan de rechten en plichten van ouders. Zij zijn ook dan nog verantwoordelijk en dat betekent dat samen met hen moet worden nagegaan hoe aan die verantwoordelijkheid het beste invulling kan worden gegeven.

Gepaste ondersteuning van ouders (en verzorgers) door de overheid bestaat bijvoorbeeld uit het bieden van betrouwbare informatie en het geven van voorlichting aan ouders. Ook gaat het om het faciliteren van de combinatie van werk en zorg, het zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en het bieden van financiële ondersteuning aan ouders die de kosten voor hun kind(eren) niet (geheel) op eigen kracht kunnen opbrengen. Voor wat betreft de hulp die de overheid beschikbaar moet stellen valt te denken aan instanties die ouders helpen bij opgroei- en opvoedvraagstukken zoals consultatiebureaus en centra voor jeugd- en gezin. Maar denk ook aan de Raad voor de Kinderbescherming die onderzoek kan doen naar de vraag of een gezin hulp nodig heeft en hoe die hulp dan het beste kan worden gegeven.

Klik hier voor een uitleg over General Comment nr. 7 over kinderrechten in de vroege kinderjaren en General Comment nr. 4 over de gezondheid en ontwikkeling van adolescenten.

Bron: Kinderrechten.nl

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.