Bijzondere Curator

Benoeming bijzondere curator

Wanneer twee partners besluiten te scheiden loopt het soms uit op een conflict. Een gecompliceerde scheiding maakt het proces niet alleen voor de partners, maar ook voor de kinderen erg zwaar. Soms kan de situatie zo uit de hand lopen, dat er een bijzondere curator aan te pas moet komen.

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een ‘belangenconflict’ tussen het kind en zijn ouders of voogd. Zo’n belangenconflict kan er zijn als:

  • de ouders onderling een conflict hebben, of
  • als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd
Op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk wetboek is de rechter bevoegd om een bijzondere curator te benoemen indien hij dit in het belang van de minderjarige acht of op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve. Een bijzondere curator vertegenwoordigt minderjarigen wanneer de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) of voogd(en) in strijd zijn met de belangen van de minderjarigen.

De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen en om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen kan bepalen dat een bijzondere curator wordt ingezet om de belangen van het kind te behartigen. Artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek is een lex speciales van artikel 1:250 BW en betreft afstammingszaken.
De bijzondere curator in Jeugdzaken vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in en buiten rechte en krijgt, na benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidingszaken waaronder omgang en ouderlijk gezag.

In 2012 heeft de Kinderombudsman onderzoek gedaan naar het functioneren van de bijzondere curator in Jeugdzaken. Een aantal aanbevelingen uit dit onderzoek zijn inmiddels door de politiek opgepakt. Zo is er sinds april 2014 een landelijke regeling van kracht ten behoeve van een uniforme werkwijze ten aanzien van de benoeming en de taakvervulling van de bijzondere curator in Jeugdzaken. 

De bijzondere curator gaat in gesprek met de ouder(s), voogd en met de kinderen. De Bijzondere curator zal altijd de belangen van de kinderen behartigen en niet die van de ouders, zij worden wel aangehoord.

De bijzondere curator kan een advocaat-mediator zijn maar ook een psycholoog of een orthopedagoog.

 

Taken bijzondere curator

Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Deze voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen. Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn mening. Hij kan bemiddeling adviseren. Hij kan ook zelf een procedure starten.

De kosten voor een bijzondere curator kunnen worden vergoed via gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanvrager moet dan wel een bijzondere curator kiezen uit het register van de Raad voor Rechtsbijstand.

Copyright ©  Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: Choosewise.nl.