Algemene informatie mishandeling, seksueel  misbruik, aangifte, melding, hulpverlenende instanties.

Wanneer er sprake is van mishandeling, seksueel  misbruik en/of verwaarlozing vind ik persoonlijk dat er aangifte en melding gedaan moet worden door eender wie. Echter komt hier heel veel bij kijken en is dit een best complexe materie en zeker in complexe echtscheidingszaken. Het zou fijn zijn als er gekeken wordt naar: Daar waar het…Read More

Leren Vliegen

Leren Vliegen Ik was bang om alleen te zijn, totdat ik leerde om van mijzelf te houden. Ik was bang om te falen, totdat ik realiseerde dat ik alleen maar faal als ik niets probeer. Ik was bang voor succes, totdat ik realiseerde dat ik het gewoon moet proberen om tevreden met mijzelf te zijn.…Read More

12 waarschuwingssignalen die jou vertellen dat je te maken hebt met een duivels persoon.

  Als je denkt te weten wanneer je te maken hebt met een duivels of kwaadwillend persoon dan kom je bedrogen uit!! Als je denkt dat je die personen uit het publiek kunt halen dan kom je bedrogen uit!!  Als je denkt dat jou onderbuik gevoel jou dit altijd zal vertellen, in sommige gevallen namelijk…Read More

Manipuleren

  “Alles is veranderd en toch ben ik meer mezelf dan ooit tevoren.”  

Van Burn-Out tot hartproblemen

Ik schrik de laatste tijd behoorlijk als ik hoor hoeveel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met hartproblemen omdat de stress hen te groot is geworden. Ze kunnen het niet meer aan.  Ik zie mensen letterlijk in elkaar zakken omdat ze overspannen zijn geraakt. De gevoelens zijn hun parten gaan spelen, gaan met hen op…Read More

Blaming and shaming the victim

In dit grappige filmpje van de BBC is te zien hoe absurd victim blaming eigenlijk is. “Blaming-the-victim” of “victim blaming” betekend in het  Nederlands slachtofferbeschuldiging of schuldvraagomkering. Dit is  een vorm van morele ontkoppeling waarbij  de dader maar ook de omstanders het slachtoffer de schuld geven van hetgeen er gebeurt is.  Dit doen zij door te stellen dat het slachtoffer…Read More

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) is een stoornis dat zich kenmerkt door een patroon van veronachtzaming of schending van de rechten van een ander door impulsief en antisociaal gedrag. Je kunt prikkelbaar, agressief of onverschillig overkomen op een ander. Je vindt het moeilijk om regels na te leven en rekening te houden met andere mensen. Er is…Read More

Bijzondere curator

Benoeming bijzondere curator Op grond van artikel 1:250 van het Burgerlijk wetboek is de rechter bevoegd om een bijzondere curator te benoemen indien hij dit in het belang van de minderjarige acht of op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve. Een bijzondere curator vertegenwoordigt minderjarigen wanneer de belangen van de met het gezag belaste ouder(s)…Read More

Rechtszaal van geweten

  In de rechtszaal van het geweten wordt doorlopend zitting gehouden.

Contactverbod voor gezinsmanager Jeugdbescherming

Een gezinsmanager van Jeugdbescherming overtrad allerlei regels, tot schrik van de gezinnen die zij had begeleid.

Gecertificeerde instelling

Uithuisplaatsing wel uitgesproken maar met een duidelijke opdracht naar de gi, gecertificeerde instelling in deze de gezinsmanager, toe omtrent het perspectief van de minderjarige.

Artikel 19 – Geweld, mishandeling en verwaarlozing

Verdragstekst  Lid 1 De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het…Read More

Artikel 12 – Mening van het kind

Verdragstekst Lid 1 De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en…Read More

Artikel 9 – Scheiding van kind en ouder

Verdragstekst Lid 1 De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van…Read More

Artikel 5: Rol van ouders bij ontwikkeling kind

Verdragstekst De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding…Read More

Artikel 15 verordening Brussel II BIS

Artikel 15 Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen

Mindfuck Games

Je hebt mensen in jou leven die jou helpen, die blij zijn met de successen die jij boekt, die jou positieve energie geven. Mensen die jou een duwtje in je rug geven. Maar je hebt ook mensen die je omlaag halen, die ervoor zorgen dat jij je schuldig voelt, dat jij je schaamt. Deze mensen…Read More

Artikel 6 – Leven en ontwikkeling

Verdragstekst Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft. Lid 2 De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.  

Artikel 3 – Belang van het Kind

Verdragstekst 
Lid 1 Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.

De psychopaat werkt als een roofdier, probeer geen redder te zijn

                                                                                                De politie in de omgeving van het…Read More

De stad van Axen

Samenvatting Op het einde van de dertiende eeuw werd op een klein eiland een stad gebouwd. Volgens de stichter van de stad zouden op bepaalde plaatsen specifieke menselijke krachten werkzaam zijn, de zgn. axen. Contact met deze krachten zou een optimale omgang met elkaar mogelijk maken, gekenmerkt door eenvoud, kracht en doeltreffendheid. De hele aanleg van…Read More

Understanding the borderline Mother

Samenvatting The first love in our lives is our mother. Recognizing her face, her voice, the meaning of her moods, and her facial expressions is crucial to survival. Dr. Christine Ann Lawson vividly describes

Moeder spant samen met Jeugdzorg en andere instanties

Wat een ingrijpend verhaal om te lezen wat deze jonge vrouw heeft meegemaakt met een ouder die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, maar van wie dit nooit is vastgesteld. Wat ben ik dan gezegend dat ik mijn kinderen  heb kunnen weerhouden van een soortgelijke ervaring met een vader die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Ik mag gaan…Read More

Veilig Thuis jaagt onterecht op ouders zieke kinderen

 Tientallen ouders worden in Nederland onterecht verdacht van het opzettelijk ziek maken van hun eigen kind. Dat zegt Vera Hooglugt van de Belangen Vereniging Intensieve Kindzorg (BVIKZ). De vereniging wil met spoed overleg met het ministerie van Volksgezondheid.

Valse aangifte, verzonnen verkrachting III

Britse vrouw krijgt tien jaar cel na verzinnen serie verzonnen verkrachtingen © Metropolitan Police

Fifty Shades of Grey, verzonnen verkrachting II

  LONDEN – De rechtszaak van een Brits meisje die haar vader voor de rechter sleepte wegens jarenlange verkrachting kreeg een opmerkelijke wending. De man leek kansloos in het proces, het enige wat hij kon uitbrengen was: „Ik heb het niet gedaan”. Gelukkig voor hem keerde het tij.

Verzonnen verkrachting I

Gruwelverkrachting in Oostende blijkt verzonnen 1 juli 2017 om 16:50 door Sherida van IJsselmuide Op dit strand in Oostende zei het 18-jarige meisje verkracht te zijn. Foto: ANP

Hoe herken je een psychopaat

De volgende video geeft een heldere uitleg bij het leren herkennen van een psychopaat.

Dwangsom bij niet nakoming omgangsregeling

  Het gebeurt niet vaak, maar het Hof in Den Haag heeft aan een moeder indien zij de omgangsregeling niet opvolgt, zij een dwangsom moet betalen aan de vader bij niet nakoming van de omgangsregeling/bezoekregeling. De omgangsregeling tussen de vader en het kind was eerder door de rechtbank uitgesproken en dient nagekomen  te worden.  

Opvoedingsvaardigheden onvoldoende onderzocht

  Jeugdbescherming heeft opvoedingsvaardigheden van een moeder na de uithuisplaatsing van haar kinderen onvoldoende onderzocht. Hof acht dit zeer zorgelijk en onbegrijpelijk en wijst zelf een deskundige aan om onderzoek te verrichten.

Echtscheidingsstrijd en de gevolgen

Echtscheidingsstrijd en de gevolgen daarvan voor de kinderen.

Vroegsignalering bij kindermishandeling

De kinderopvang is bij uitstek een plek waar vroegsignalering plaats kan vinden. Medewerkers in de kinderopvang nemen steeds meer de rol van preventiepartner op zich. Om goed te kunnen signaleren en vermoedens van kindermishandeling te bespreken, hebben pedagogisch medewerkers extra scholing en coaching on the job nodig, zo vertelden medewerkers van SKA kinderopvang  (regio Amersfoort).  

Iedereen is daar bang

De 20-jarige Surhayni de Roon woonde twee jaar in een van de opvanghuizen van Melius Zorg, die onder vuur liggen. Tot ze op straat werd gezet en haar kindje kwijtraakte. ,,Ik zit mijn hele leven al in de jeugdzorg.”

Bewandel je eigen pad

  Tip en let op!! Machtiging uithuisplaatsing afgewezen.

smaad en laster

Smaad en Laster Onrechtmatige daad: smaad en laster Smaad en laster zijn begrippen die afkomstig zijn uit het Wetboek van Strafrecht. Het zijn misdrijven waarop boetes en zelfs celstraffen staan, alhoewel er in Nederland zelden iemand achter de tralies beland voor smaad of laster. Het zijn dus geen civielrechtelijke, maar strafrechtelijke termen.

Geweld in de relatie; na de eerste klap vertrek je toch meteen?

Zou je denken. Het kostte journalist Olivia (pseudoniem) jaren om zich uit een gewelddadige relatie te worstelen. Amber Heard, Rihanna, Kate Moss, Pamela Anderson, Whitney Houston, Tina Turner en ga zo maar door. Stuk voor stuk vrouwen die slachtoffer werden van geweld binnen een relatie. Ver-van-je-bedshow? Integendeel. In Nederland registreert de politie jaarlijks ruim 65.000…Read More

Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters, Jeugdzorg én het maken van gespreksopnamen!

Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters, Jeugdzorg én het maken van gespreksopnamen!     Louis vertelt over wat hem, zijn zoon en zijn vrouw is overkomen. Tevens maakt Louis ook nog eens duidelijk waarom het zo belangrijk is om gesprekken met medewerkers van instantie’s, de politie, Jeugdzorg, burgemeesters enz. enz. middels audio, telefoon/memorecorder…Read More

Het drama van het begaafde kind, Alice Miller

  We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf ‘repareren’, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te bekijken…Read More

Onmogelijke liefde, crazy love  

  Mensen met een borderline stoornis, narcistische stoornis of de psychopaat zijn vaak manipulatief, wispelturig, en slecht in het onderhouden van (sociale) relaties. Ze liegen veel en zijn geneigd tot impulsief gedrag. In sommige ernstige situaties wordt overgegaan tot geweld en crimineel gedrag waarbij weinig of geen rekening gehouden wordt met de eigen veiligheid of…Read More

Leven in je Leven, J Young

Voortbouwend op de principes van de cognitieve therapie zijn de psychologen Jeffrey Young en Janet Klosko erin geslaagd om een uiterst bruikbare gids te schrijven voor een breed publiek. Het boek leert mensen hun negatieve gedachtepatronen, door de auteurs ‘valkuilen’ genoemd, te herkennen. Helder en aansprekend beschrijven Young en Klosko elf van de meest voorkomende…Read More